บล็อก

Wednesday, December 26, 2012

อยากเสนอคำใหม่ให้สังคมไทย คือ "ทรัพย์สินอันสร้างสรรค์" CREATIVE PROPERTY. | VNATAT THUNWIMOLBHUTE

อยากเสนอคำใหม่ให้สังคมไทย คือ "ทรัพย์สินอันสร้างสรรค์" CREATIVE PROPERTY. | VNATAT THUNWIMOLBHUTE:

ความคิดใหม่ ๆ จากโต๊ะ CEO ครับ :)

'via Blog this'

0 comments:

Post a Comment

เคารพในสิทธิผู้อื่น และไม่ละเมิดพรบ.ICT เชิญครับ :)