บล็อก

Thursday, December 27, 2012

Shared Library ห้องสมุดชุมชนแบบแชร์หนังสือที่บ้านมาเก็บไว้แลกเปลี่ยนกันอ่าน.. | VNATAT THUNWIMOLBHUTE

Shared Library ห้องสมุดชุมชนแบบแชร์หนังสือที่บ้านมาเก็บไว้แลกเปลี่ยนกันอ่าน.. | VNATAT THUNWIMOLBHUTE:

แนวคิดเรื่องห้องสมุดชุมชนแบบใหม่ ที่ลดความสิ้นเปลืองในหลายด้านได้ และคิดเผื่อนาคตครับ :)

'via Blog this'

0 comments:

Post a Comment

เคารพในสิทธิผู้อื่น และไม่ละเมิดพรบ.ICT เชิญครับ :)